Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

FORRETNINGSINFORMASJON

Ditt Bryllup drives av Story House Egmont AS
Nydalsveien 1
0484 Oslo  
Foretaksregistrert
Org.nr.: 964 441 332
dittbryllup@egmont.com


Ved kjøp av produkter fra shop.dittbryllup.no gjelder følgende betingelser:

PARTENE

Selger er Story House Egmont AS (Org. nr 964 441 332), Nydalsveien 12, 0484 Oslo, dittbryllup@egmont.com og betegnes i det følgende som selgeren, Ditt Bryllup, vi eller oss.  

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen på shop.dittbryllup.no, og betegnes i det følgende som kjøperen, du, deg, din eller ditt.

PRIS

Alle priser er oppgitt i NOK. Alle priser er oppgitt inklusiv mva. og eksklusiv frakt, med mindre annet er oppgitt. Den oppgitte prisen du skal betale vil fremkomme før bestilling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som frakt, emballasje, porto m.m. Ytterligere kostnader som det ikke er opplyst om før kjøpet er foretatt, skal du ikke bære.  

BETALING

Ditt Bryllup kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg.  

LEVERING

Levering er skjedd når du har mottatt varen.   

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal vi levere varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen har funnet sted. Levering av varen skjer på det sted som er spesifisert på ordrebekreftelsen, med mindre annet er særskilt avtalt.  

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du som kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.  

Ved bruk av angreretten må du gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har mottatt varen fra oss. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du som kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

Dersom du ikke har mottatt informasjon om angrerett og angrerettskjema ved levering av produktene, utvides angrefristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Dersom du allikevel mottar informasjon om angrerett i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen du mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du som returnerer varen må dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller du ikke har mottatt opplysninger om at det er du som skal dekke returkostnadene. Ditt Bryllup kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottok melding om du at ønsker å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING - RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer varen for sent i henhold til det som er avtalt, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,  heveavtalen og/eller kreve erstatningfra selgeren. Dette gjelder kun hvis det er Ditt Bryllup som har skylden i forsinkelsene.  

Oppfyllelse 
Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Ditt Bryllup at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du som kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Du som kjøper taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 
Dersom Ditt Bryllup ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Ditt Bryllup ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet. 

Du som kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Erstatning 
Du som kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Ditt Bryllup godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

MANGEL VED VAREN

Hvis du oppdager en mangel ved varen må du gi oss beskjed om dette innen rimelig tid etter at det ble oppdaget. Dette burde skje innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon skal skje seneste to år etter at etter at du mottok varen.  

Ditt Bryllup vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på shop.dittbryllup.no. Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice på dittbryllup@egmont.com. Vi dekker returporto hvis manglene ved produktet skyldes forhold du som kjøper ikke er ansvarlig for.  

Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. Retur av produktene gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen.

ENDRINGER AV PRISER, VILKÅR M.M.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst i hensiktsmessige kanaler. 

 

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til oss innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400  600.